Privacyverklaring

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Corine Jochems Interimmanagement, Advies & Coaching geleverde producten en diensten.

Corine Jochems Interimmanagement, Advies & Coaching], gevestigd in Gorinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk 

Corine Jochems Interimmanagement, Advies & Coaching verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt. Gegevens die Corine Jochems Interimmanagement, Advies & Coaching van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Corine Jochems Interimmanagement, Advies & Coaching in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Verwerkt Corine Jochems Interimmanagement, Advies & Coaching ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Corine Jochems Interimmanagement, Advies & Coaching verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens

Waarom ik gegevens nodig heb

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Corine Jochems Interimmanagement, Advies & Coaching, dan wil ik u goed van dienst zijn. Ik gebruik uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Corine Jochems Interimmanagement, Advies & Coaching gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regel­­geving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Corine Jochems Interimmanagement, Advies & Coaching zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang ik gegevens bewaar

Corine Jochems Interimmanagement, Advies & Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Corine Jochems Interimmanagement, Advies & Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Websitebezoek

De website van Corine Jochems Interimmanagement, Advies & Coaching gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar corine.jochems.im@kpnmail.nl.

Beveiliging

Corine Jochems Interimmanagement, Advies & Coaching hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Corine Jochems Interimmanagement, Advies & Coaching heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Corine Jochems Interimmanagement, Advies & Coaching toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Corine Jochems Interimmanagement, Advies & Coaching gebruik maakt van de diensten van derden, zal Corine Jochems Interimmanagement, Advies & Coaching in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Corine Jochems Interimmanagement, Advies & Coaching u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via corine.jochems.im@kpnmail.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacyverklaring kunt u contact met mij opnemen, via corine.jochems.im@kpnmail.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 23 mei 2018.